Ankieta przedwyborcza dla kandydatów na burmistrza Świecia / pytania 1-5

Wszyscy czterej kandydaci w nadchodzących wyborach na Burmistrza Świecia dostarczyli swoje odpowiedzi w naszej ankiecie na czas, za co serdecznie dziękujemy.

Prezentujemy odpowiedzi na pięć pierwszych pytań

ANKIETA ODP 1

PAWEŁ KNAPIK

Aktualnie nie widzę potrzeby tworzenia parku kulturowego w jakiejkolwiek części gminy Świecie. Wszystkie kluczowe zabytki, również te nie będące we władaniu miasta, wpisane są do rejestru zabytków i z tego tytułu podlegają odpowiedniej ochronie, również budowlano – konserwatorskiej. Zgodnie z obowiązującą ustawą właściwie każde utworzenie parku kulturowego wiąże się z wprowadzeniem zakazów i ograniczeń obowiązujących na jego terenie, które w mojej opinii w sposób znaczący ograniczają możliwość dysponowania majątkiem należącym również do prywatnych właścicieli. Dla przykładu: park kulturowy funkcjonujący w granicach śródmieścia obniży wartość rynkową zlokalizowanych tam kamienic i działek, co bezpośrednio uderzy w interesy mieszkańców miasta. Powinniśmy raczej szukać rozwiązań wspierających prywatną inicjatywę związaną z restauracją budynków wg jednolitej koncepcji architektonicznej oraz na drodze wspólnych ustaleń wprowadzać ład przestrzenno – wizualny na wskazanym obszarze. Zawsze staram się pamiętać o tym, że zakazami świata nie zbudowano…
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Uważam, że wprowadzenie „Parku Kulturowego” powinno mieć miejsce w miastach, w których znajduje się duża liczba obiektów zabytkowych takich jak np. Kraków, Wrocław. W naszej Gminie mamy kilkanaście zabytków i wszystkie one należą do strefy konserwatorskiej A. Każdy rodzaj wykonywanej pracy konserwatorskiej czy budowlanej wymaga uzgodnień. Przyjęcie „Parku Kulturowego” jako formy ochrony krajobrazu może wprowadzić pewne zakazy i mieć wpływ na późniejsze pracę przy tych obiektach. Jako przykład można podać zamek gdzie wprowadzono obszar ochrony Natura 2000 i są trudności z uzgodnieniami przy projekcie remontu zamku i terenie zielonym wokół.
__________________

BOGDAN TARACH

(W mojej ocenie) wprowadzenie na obszarze Starego Miasta/ Śródmieścia strefy „Parku Kulturowego” jest bardzo dobrym sposobem na zapanowanie nad ładem przestrzennym i poprawę stanu zachowania miejskiego środowiska kulturowego.
Nieodzowną częścią realizacji tego planu jest rozplanowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych. Zdaję sobie sprawę że filarem realizacji tych zamierzeń musi być czynna współpraca pomiędzy radą miasta i miejskim konserwatorem zabytków a także skuteczne pozyskanie środków finansowych w drodze dotacji bezpośrednich czy też dotacji unijnych. Efektem tych działań będzie, poza poprawą stanu środowiska kulturowego, stworzenie atrakcyjnego, markowego produktu turystycznego, przy wykorzystaniu dóbr kultury, rozwój przedsiębiorczości oraz uwrażliwienie mieszkańców miasta na potrzeby związane z utrzymaniem i ochroną środowiska kulturowego (na czym nam zależy).
___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Park kulturowy to ciekawa i potrzebna forma ochrony krajobrazu oraz zabytków. Moim zdaniem wskazany w pytaniu obszar wymaga uporządkowania i dlatego zaproponuję Radzie Miejskiej podjęcie stosownej uchwały uwzględniającej wygląd i zasady wywieszania szyldów, sposoby sytuowania reklam oraz ich rodzaj i wielkość. Jednakże biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy dużej grupy przedsiębiorców, a zaproponowane rozwiązania mogą mieć istotny wpływ na ich funkcjonowanie, poprzedzone to będzie szerokimi konsultacjami społecznymi oraz wykazywaniem korzyści dla nas wszystkich płynących z zastosowania nowych rozwiązań. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązanie.

ANKIETA ODP 2

PAWEŁ KNAPIK

Oczywiście, w wielu punktach miasta przesyt reklam jest mocno zauważalny, choć na szczęście problem ten nie dotyczy obiektów zabytkowych i ich okolicy, a same nośniki reklamowe nie mają charakteru wielkoformatowego. Prowadzona aktualnie w Świeciu inwentaryzacja reklam da nam szczegółowe informacje na ten temat. Jednak należy mieć świadomość, że tego tematu nie uda się skutecznie rozwiązać do momentu uszczegółowienia przepisów ustawy o ochronie krajobrazu, na co samorządy w całej Polsce czekają od dawna (próby regulowania tego typu spraw podejmowane w wielu miastach okazywały się do tej pory mało skuteczne). Temat jest mi doskonale znany ponieważ w ramach swoich obowiązków w Sejmiku Województwa Kujawko – Pomorskiego właśnie kilka dni temu zakończyłem prace nad pierwszym etapem przygotowania tzw. audytu krajobrazowego, który wskaże między innymi miejsca priorytetowe, które należy objąć szczególną ochroną – znajdą się tam również tereny położone w Świeciu. Dla terenów wiejskich naszej gminy ważniejsze będzie natomiast uchwalenie urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu – to akt prawa miejscowego określający ograniczenia dotyczące zabudowy i zasady lokalizacji obiektów stanowiących dominanty krajobrazowe (jak np. wiatraki i właśnie reklamy wielkoformatowe). Trzeba jednak pamiętać również o zachowaniu zdrowego rozsądku w ograniczaniu możliwości reklamowania w przestrzeni publicznej, by nie godzić zbytnio w interesy lokalnych przedsiębiorców.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Ustawa reklamowa daje gminie możliwość przyjęcia uchwały, która ureguluje chaos reklamowy. My w naszej Gminie mamy taki projekt gotowy. Jednak należy go poddać pod konsultacje. Chcę być otwarty i tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorców, a to właśnie Oni reklamują swoje firmy i usługi. Na dodatek mieszkańcy naszej Gminy udostępniają na swoich posesjach miejsce na reklamę i uzyskują dodatkowy dochód. Jest to temat do analizy.
__________________

BOGDAN TARACH

Chaos reklamowy jest problemem w skali całego kraju. Uporządkowanie przestrzeni publicznej jest procesem długotrwałym i wymaga konsekwencji w działaniu. Jednocześnie aby zapanować nad przestrzenią publiczną należy działać w kilku obszarach równocześnie. Jednym z działań jest tworzenie właśnie parków kulturowych a także czynne egzekwowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jego bieżącą weryfikacja), odpowiednie zarządzenie pasem drogowym i nadzór konserwatorski nad wydaniem zezwoleń na umieszczenie reklam na zabytkach wpisanych do rejestru.
___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Tak zauważam ten chaos. Warto wspomnieć, że ustawa regulująca te kwestie obowiązuje od września 2015 roku. Architektura, kwestie związane z bezpieczeństwem są ważne. Dlatego warto podjąć dyskusję na ten temat z zainteresowanymi stronami i uzgodnić gdzie i jakie reklamy można umieszczać, z jakich materiałów mają być wykonane, jaki czas wyznaczyć na usunięcie reklam niespełniających wymogów. Po szerokich konsultacjach zaproponuję Radzie Miejskiej podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.

ANKIETA ODP 3

PAWEŁ KNAPIK

Ze specjalistycznych badań jasno wynika, że w powiecie świeckim są jedynie dwie stacje kolejowe kumulujące większy ruch pasażerski, to Pruszcz Pomorski i Laskowice Pomorskie, natomiast znajdujący się w gminie Świecie Terespol Pomorski z punktu widzenia transportu pasażerskiego pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia i nie ma perspektyw rozwoju. Jedynym realnym rozwiązaniem może być współfinansowanie przez gminę połączeń autobusowych na trasie Świecie – Laskowice. Obecnie każde inne rozwiązanie, jak elektryfikacja torów do Przechowa, będzie narażać gminę na wielomilionowe i bezcelowe wydatki, na co rozsądny gospodarz Świecia nie może pozwolić.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Należy dostosować rozkład jazdy PKS i mikrobusów z rozkładem jazdy PKP(Terespol, Laskowice). Rozwiązanie tego problemu można osiągnąć przez współprace UM, Starostwa Powiatowego, kierownictwem PKS i właścicielami mikrobusów.
__________________

BOGDAN TARACH

Skomunikowanie Świecia z połączeniami kolejowymi chcę rozwiązać w dwojaki sposób, przez podjęcie starań w celu przywrócenia połączenia linią kolejową PKP Świecia z innymi miastami regionu województw kuj- pomorskiego w ramach „Programu Rządowego”, przywracającego połączenia PKP w miastach w których kolej została zlikwidowana.
Drugie działanie przez podjęcie współpracy z przewoźnikami PKP i PKS, oraz innymi w celu zapewnienia przewozów pasażerów zgodnych z rozkładem połączeń kolejowych i potrzebami mieszkańców dojeżdżających do szkół i zakładów pracy.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Powrót PKP do Świecia to element naszej wizji rozwoju gminy. Dobry gospodarz patrzy daleko w przyszłość, aby nie stracić swojej szansy. Dlatego trzeba koniecznie wykorzystać ten moment, kiedy Unia Europejska oraz Polska stawiają mocno na rozwój kolejnictwa. Taka szansa więcej się nie powtórzy. Dlatego my proponujemy wpisanie się w szeroki plan przebudowy linii kolejowej Gdańsk – Bydgoszcz poprzez uwzględnienie budowy odgałęzienia Terespol – Przechowo. Zadanie to obecnie jest w fazie projektowej i zapewniono na nie środki unijne. Takie rozwiązanie umożliwi zajazd do Świecia pociągów dalekobieżnych, a także pociągów lokalnych z kierunku Pruszcz oraz Osie. Korzyści są niepodważalne zarówno dla mieszkańców Świecia/Chełmna w kontekście wyjazdów do innych miast w Polsce, a także dla mieszkańców okolicznych miejscowości w kontekście przyjazdu do Świecia. W dalszej perspektywie mogą zyskać nasze szkoły ponadpodstawowe, bo bariera komunikacyjna to często podstawowy argument decydujący o wyborze szkoły. Alternatywne rozwiązania, czyli zapewnienie komunikacji autobusowej do Laskowic lub Terespola jest gorsze z uwagi na pominięcie Chełmna w pierwszym przypadku oraz utratę atutu bezpośredniego dotarcia. Problem koordynacji kursów oraz konieczność przesiadki zdecydowanie obniżą komfort dojazdu, a w rezultacie zmniejszą popyt. Dodatkowo w Terespolu bardzo trudno będzie uzyskać przychylność PKP, co do zatrzymywania pociągów dalekobieżnych (z racji na mniejszy popyt). Omawiając problem skomunikowania Świecia z połączeniami kolejowymi nie możemy zapominać o transporcie towarów i surowców do Mondi, a rozwiązanie z modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej Terespol – Przechowo to też najlepszy wariant dla naszego największego pracodawcy.

ANKIETA ODP 4

PAWEŁ KNAPIK

Aktualnie nie możemy liczyć raczej na współpracę z właścicielem obiektu w tej sprawie, gdyż to dla przewoźnika zbyt duże wyzwanie finansowe. Najprostszym rozwiązaniem zmierzającym do uporządkowania funkcjonowania dworca jest jego odkupienie przez miasto od spółki PKS, jednak to aktualnie uznać należy za pozbawione ekonomicznych podstaw. Zdecydowanie bardziej gospodarnym byłaby próba porozumienia z siecią handlową, która również zainteresowana jest tym terenem. Wówczas, przy odpowiednim projekcie, można pogodzić różne interesy, nieco przy okazji tworząc wygodną przestrzeń do komfortowej i nowoczesnej obsługi podróżnych. Wiele wskazuje na to, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej pojawią się możliwości finansowania budowy lub dostosowania tzw. wielomodułowych centrów przesiadkowych, za które może zostać uznany dworzec w Świeciu jeżeli poszerzymy wizję tego miejsca również np. o parking samochodowy i stację rowerową. I właśnie to rozwiązanie jest mi zdecydowanie bliższe.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Trwają rozmowy z władzami PKS i firmy, która chce w tym miejscu zainwestować. Zmieniany jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na tym terenie mają powstać 4 perony i budynek ok 100m2 z poczekalnią, wc. W tym miejscu również należy postawić na dobrą współpracę UM i Starostwa ponieważ wszystkie odjazdy z dworca mają miejsce poza teren naszej Gminy.
__________________

BOGDAN TARACH

Dworzec autobusowy w Świeciu powinien być wizytówką miasta poprzez estetykę, funkcjonalność i obsługę podróżnych. Widzę szansę i w tym celu należy podjąć rozmowy, które doprowadzą do porozumienia gminy Świecie i właściciela dworca PKS i zapewnią dobrą współpracę pomiędzy jednostkami.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Cały ten obszar należy do kilku właścicieli, a mianowicie: PKS Spółka zo.o Bydgoszcz, Gminy Świecie oraz Powiatu Świeckiego. Dodatkowo w budynku dworca działa prywatny operator na zasadzie dzierżawy. Jestem zwolennikiem całkowitej rewitalizacji tego terenu w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego przy dodatkowym wsparciu środkami unijnymi. W podobnym tzw. hybrydowym modelu odnowiono teren dworca kolejowego w Sopocie. Wszystkie strony tej umowy powinny być mocno zainteresowane i w tym widzę szansę. Dla stron publicznych ważne jest zapewnienie ładu komunikacyjnego, miejsc parkingowych a także estetyki tego miejsca, jako wizytówki Świecia, dla partnera/partnerów prywatnych możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży a dla przewoźnika również możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz dzierżawy, a także obniżenie kosztów operacyjnych w związku z płynniejszym włączeniem się do ruchu. Rolę burmistrza postrzegam, jako aktywnego inicjatora całego procesu.

ANKIETA ODP 5

PAWEŁ KNAPIK

Świecie aktualnie jest miastem z dużym potencjałem dla tzw. turystyki jednodniowej i właśnie ten kierunek rozwoju należy kreować. Zamek, stara fara, zespół pobernardyński, Diabelce czy Chrystkowo – to miejsca, które należy wykorzystać, również tworząc odpowiednią bazę, udogodnienia dla zwiedzających czy jednolite oznakowanie. Dziś w tych miejscach nie proponuje się odwiedzającym praktycznie żadnej oferty zwiedzania, a tam gdzie taka oferta jest (np. na zamku czy w Chrystkowie) nie odpowiada oczekiwaniom współczesnej turystyki. Ponadto naturalnym powinna być dla nas współpraca z Chełmnem– tworząc wspólną ofertę turystyczną damy produkt ciekawszy i sprawimy, że odwiedzający spędzą tu więcej czasu i zostawią więcej pieniędzy. Tak robi się na całym świecie, a dobre ku temu początki mamy już za sobą w postaci wspólnego przewodnika, do publikacji którego już kilka lat temu udało się doprowadzić. Równocześnie nie należy zapominać o odpowiedniej bazie dla zapewnienia turystycznych pobytów krótkoterminowych, tu dostrzegam konieczność przeprowadzenia inwestycji na przyzamkowym kempingu oraz w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno. Jestem za tym, by zacząć od odpowiedniego przygotowania i prawdziwego otwarcia się na turystów. Oni na pewno to docenią, a wówczas, za pośrednictwem chociażby mediów elektronicznych, staną się naszą najlepszą kampanią reklamową zachęcając do przyjazdu kolejne osoby.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Naszą największą atrakcją turystyczną jest zamek. Po remoncie i zagospodarowaniu terenu wokół będzie perełką dla naszych mieszkańców jak i turystów. Atrakcją jest również Chata w Chrystkowie. Potencjał to również nasze rzeki Wda i Wisła. Promować należy organizując ciekawe zajęcia, imprezy, koncerty szeroko to nagłaśniając. Wykorzystać należy filmy promocyjne np. z drona. Jedną z ciekawszych imprez turystycznych, która promowała naszą Gminę była organizacja rajdu Kujawsko-Pomorskie na rowery, w której uczestniczyło około 300 osób z całej Polski. Nagrano film z rajdu, na którym znajdowały się nasze walory krajobrazowe, zabytki, tereny inwestycyjne. Film został umieszczony na koncie Facebook i cieszył się dużą oglądalnością. Uznany również za innowację przez przedstawicieli innych miast. To tylko jeden z przykładów.
__________________

BOGDAN TARACH

Widzę duży potencjał turystyczny powiązany z rzeką Wda i Wisłą, oraz partnerstwem miast Świecia i Chełmna. Świecie zapewniającą rekreację a Chełmno jako miasto bogate w zabytki. Ścieżka pieszo – rowerowa powinna połączyć oba miasta dając tym samym bogatą ofertę turystyczną i rekreacyjną.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Potencjał turystyczny Gminy Świecie widzę łącznie z Chełmnem oraz Borami Tucholskimi. Dlatego w urzędzie należy wydzielić komórkę organizacyjną, która będzie odpowiadała tylko za ten obszar, a następnie opracować strategię promocji. Duże miejsce w tej strategii widzę dla sportu i kultury, bo w taki sposób można przyciągać do nas turystów przy okazji oferując im nasze atrakcje. Potencjał turystyczny naszej gminy to: zamek, kościoły, chata mennonicka oraz tereny przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły. W celu zwiększenia potencjału turystycznego, a także zatrzymania turysty na dłużej w Świeciu planujemy wspieranie inicjatyw zmierzających do powstania hotelu, a także zbudowanie hotelu przy stadionie KS Wda Świecie. Muzeum to także kolejny punkt na mapie atrakcji Świecia mający za zadanie wzmocnić ten potencjał.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s